ลำดับ:0111

ชื่อ-นามสกุล:1. ผศ.ชัชจริยา ใบลี 2. นางปานฤทัย พุทธทองศรี 3. ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี 4. นางสมยงค์ สีขาว 5. นางสาวอรทัย จิตไธสง 6. นายสันทัด ใบลี

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2549

แหล่งทุน:งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549

โครงการ:การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย

งบประมาณ:750,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141