แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:110

ชื่อ-นามสกุล:1. ผศ.ชัชจริยา ใบลี 2. นางปานฤทัย พุทธทองศรี 3. ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี 4. นางสมยงค์ สีขาว 5. นางสาวอรทัย จิตไธสง 6. นายสันทัด ใบลี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549

ชื่องานวิจัย:แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย

งบประมาณ:610,817

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141