แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:106

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง

  • คณะ:ครุศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • แหล่งทุน:งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549

  • ชื่องานวิจัย:การวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพึ่งตนเองด้านพลังงานในชุมชนเชิงเขา : กรณีศึกษาบ้านท่าเปิบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

  • งบประมาณ:225,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141