ลำดับ:0101

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุริยา บรรพลา

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2549

แหล่งทุน:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

โครงการ:ศึกษาเปรียบเทียบท่าฟ้อนรำนาฎศิลป์ไทย-ลาว

งบประมาณ:60,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141