ลำดับ:0099

ชื่อ-นามสกุล:ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2549

แหล่งทุน: งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

โครงการ:การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหยวกกล้วยโดยยีสต์ด้วยวิธีการหมักแบบกึ่งกะ

งบประมาณ:30,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141