แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:98

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.จารุวัลย์ รักษ์มณี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

ชื่องานวิจัย:การศึกษาความหลากหลายชนิดของราน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลเมือง หมู่ที่11 และหมู่ 12 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

งบประมาณ:30,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141