แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:91

ชื่อ-นามสกุล:นายสุรจิตร์ พระเมือง

คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แหล่งทุน:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2548

ชื่องานวิจัย:การประเมินรังสีดวงอาทิตย์ด้วยพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดเลย

งบประมาณ:50,060

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141