แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:89

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ชัชจริยา ใบลี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

ชื่องานวิจัย:โครงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย

งบประมาณ:182,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141