แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:70

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สมถวิล รุ่งศิรินันท์พร

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547

  • ชื่องานวิจัย:ผลของจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM) ที่มีต่อผลผลิตของผักกาดกวางตุ้ง

  • งบประมาณ:30,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141