ลำดับ:0055

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.รัตนา แสงสว่าง

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2547

แหล่งทุน:งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

โครงการ:การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สถาบันราชภัฏเลย

งบประมาณ:340,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141