แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:48

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.รัตนา แสงสว่าง

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2547

ชื่องานวิจัย:โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลและสืบค้นภูมิปัญญา ท้องถิ่น จังหวัดเลย เพื่อพัฒนา ศักยภาพชุมชน

งบประมาณ:240,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141