แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:47

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวอัญชลี โกกะนุช

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณปี 2547

ชื่องานวิจัย:รูปแบบหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ที่สอดรับกับหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ )

งบประมาณ:138,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141