แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:45

ชื่อ-นามสกุล:นายวินัย สุตันตั้งใจ

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

ชื่องานวิจัย:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ

งบประมาณ:25,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141