แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:42

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร

คณะ:ครุศาสตร์

แหล่งทุน:งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

ชื่องานวิจัย:การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

งบประมาณ:27,300

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141