แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:32

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

งบประมาณ:180,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141