แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:28

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์

คณะ:ครุศาสตร์

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

ชื่องานวิจัย:โครงการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2538 – 2545

งบประมาณ:210,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141