แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:27

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ผศ.สุทิน สุขคง อาจารย์สันทัด ใบลี อาจารย์สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

ชื่องานวิจัย:การจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณ:153,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141