แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:24

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์ ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล อาจารย์ศถิรวรรณ สมบัติ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

  • ชื่องานวิจัย:สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลยของนักเรียนในจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

  • งบประมาณ:90,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141