แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:24

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์ ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล อาจารย์ศถิรวรรณ สมบัติ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

ชื่องานวิจัย:สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลยของนักเรียนในจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ:90,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141