ลำดับ:0006

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์พัชรี ปัญญานาค

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2545

แหล่งทุน:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

โครงการ:ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์

งบประมาณ:30,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141