รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การประมาณค่าจุดตรึงของกระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งแบบเกือบไม่ขยายเชิงเส้นกำกับในปริภูมินาค
งบประมาณ:40,000 บาท
สถานะโครงการ:กำลังดำเนินการ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019