รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายชัยยศ คำมี
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย: การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฉายวัสดุทึบแสงใช้ในการเรียนการสอน
งบประมาณ:77,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019