รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางชมพูนุท ธีราวิทย์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:.การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย โดยการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียของ Pearson
งบประมาณ:23,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019