รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางสาวจารุพร มีทรัพย์ทอง
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
งบประมาณ:23,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019