รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางวรินทร์ธร โตพันธ์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในเขตตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย
งบประมาณ:23,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019