รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางวรพรรณ ทิพรส
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและการมีสัมมาทิฐิด้วยนิทานพื้นบ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
งบประมาณ:50,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019