รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายกฤษณพจน์ ศรีทารัง
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณีศึกษาบ้านโพน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
งบประมาณ:40,000 บาท
สถานะโครงการ:คืนทุน

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019