รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางบุษบาวดี ดุลยอนุกิจ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของผลหนามแท่ง
งบประมาณ:45,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019