รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางอารีวรรณ์ บังเกิด
ชื่อผู้วิจัยร่วม:รศ.รัตนา แสงสว่าง
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณโครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก แนวตอนใต้ ของสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550 (ภายใต้การว่าจ้างของกระทรวงการต่างประเทศ)
โครงการวิจัย:โครงการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผู้ทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตร ระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
งบประมาณ:300,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019