รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย
งบประมาณ:200,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019