รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายเชิดเกียรติ กุลบุตร
ชื่อผู้วิจัยร่วม:อาจารย์เชี่ยวชาญ ชิตชม
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การพัฒนารูปแบบโรงรมควันยางแผ่น จังหวัดเลย
งบประมาณ:300,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019