รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:คุณภาพชีวิตครู : กรณีศึกษาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
งบประมาณ:160,000 บาท
สถานะโครงการ:กำลังดำเนินการ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019