รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:น.ส.ภควดี ศิริหล้า
ชื่อผู้วิจัยร่วม:นายณัฎฐ์วุฒิ พีบขุนทด
ชื่อผู้วิจัยร่วม:จารุพร มีทรัพย์ทอง พัฒนะ เจริญยิ่ง ไพโรจน์ บุตรเพ็ง ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ่นจังหวัดเลย
งบประมาณ:420,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019