รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การวิเคราะห์ความต้องการกำลังแรงงานของอนุภูมิภาคอีสาน-ตอนบน เพื่อพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
งบประมาณ:80,000 บาท
สถานะโครงการ:กำลังดำเนินการ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019