รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2550
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550
โครงการวิจัย:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์:กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้าย จังหวัดเลย
งบประมาณ:180,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019