รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย: ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โครงการวิจัย:โครงการการศึกษาการทำความเย็นจากการแผ่รังสีกลางคืนภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย
งบประมาณ: 36,100 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019