รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการวิจัย:โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
งบประมาณ: 10,000,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019