รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง และคณะ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย: โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ:800,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019