รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี (โครงการ EnPus)
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ
งบประมาณ:25,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019