รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุทิน สุขคง
ชื่อผู้วิจัยร่วม:ผศ.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:นายสุรพงษ์ พลดาหาญ อบต.ชัยพฤกษ์ 4. นส.พิยากร กองไกรกลาง สนง.สหกรณ์จ.หนองคาย 5. นายอรุณ ขอคำ สนง.สหกรณ์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย
งบประมาณ:750,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019