รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ชัชจริยา ใบลี
ชื่อผู้วิจัยร่วม:นางปานฤทัย พุทธทองศรี
ชื่อผู้วิจัยร่วม:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี นางสมยงค์ สีขาว นางสาวอรทัย จิตไธสง นายสันทัด ใบลี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย
งบประมาณ:610,817 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019