รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:-
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
โครงการวิจัย:การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุถุงของกลุ่มอาชีพบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
งบประมาณ:180,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019