รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม
ชื่อผู้วิจัยร่วม:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง
คณะ:ครุศาสตร์
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
โครงการวิจัย:การวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพึ่งตนเองด้านพลังงานในชุมชนเชิงเขา : กรณีศึกษาบ้าน ท่าเปิบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
งบประมาณ:225,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019