รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:น.ส.พรกมล ระหาญนอก
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
โครงการวิจัย:สร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดเลย
งบประมาณ:495,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019