รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
โครงการวิจัย:การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน
งบประมาณ:350,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019