รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:อ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล (โครงการ EnPus)
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ
งบประมาณ:20,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019