รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุริยา บรรพลา
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:ศึกษาเปรียบเทียบท่าฟ้อนรำนาฎศิลป์ไทย-ลาว
งบประมาณ:60,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019