รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.กฤษณา บุตรปาละ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
งบประมาณ:50,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019