รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายภาณุมาศ พรหมเทศ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ:2549
แหล่งทุนที่ได้รับ: งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549
โครงการวิจัย:การดูดซับทองแดงทางชีวภาพด้วยกากของเสียจากขบวนการผลิตไวน์
งบประมาณ:50,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019