รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นายสมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2548
แหล่งทุนที่ได้รับ:งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548
โครงการวิจัย:โครงการศึกษาสภาพกลไกและศักยภาพการบริหารจัดการแก้ไขความยากจนระดับจังหวัด
งบประมาณ:176,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019