รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:ครุศาสตร์
ปีงบประมาณ:2548
แหล่งทุนที่ได้รับ:งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548
โครงการวิจัย:โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5
งบประมาณ:200,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019